Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger i husdyrgodkendelse.dk

Herunder kan du læse om hvordan Miljøstyrelsen behandler personoplysninger indgivet via husdyrgodkendelse.dk. Der gøres indledningsvist rede for baggrund og formål med husdyrgodkendelse.dk samt for hjemler til brugen af systemet.

Baggrund og formål med husdyrgodkendelse.dk

Efter husdyrbruglovens regler kræver etablering, udvidelse eller ændringer af husdyrbrug som hovedregel miljøtilladelse eller –godkendelse. Kommunerne er myndighed på området. Det er fastsat ved bekendtgørelse, at ansøgninger skal indsendes via det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. Det er ligeledes fastsat ved bekendtgørelse, at kommunerne skal registrere oplysninger om afgørelserne med henblik på Miljøstyrelsens opgørelse af statistik over sagsbehandlingen.

Kort beskrivelse af husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk fungerer i praksis både som et ansøgningssystem, og som et system til understøttelse af kommunernes sagsbehandling. Desuden bruger Miljø- og Fødevareklagenævnet systemet til at se oplysninger i ansøgningsskemaer, hvor kommunens afgørelse er påklaget, og hvor nævnet skal sagsbehandle klagen.

Hjemler til brugen af husdyrgodkendelse.dk

Hjemler til brugen af husdyrgodkendelse.dk findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som er udstedt i medfør af husdyrbrugloven. Hjemlerne findes i bekendtgørelsens §§ 3, 6 og 59. Af bekendtgørelsen fremgår desuden en række oplysningskrav, jf. §§ 4-6 og bilag 1 og 2. 

Adgang til data i systemet

Data, som er indgivet i en ansøgning kan kun ændres (inkl. slettes eller tilføjes) af ansøger. Hverken kommunen, klagenævnet eller Miljøstyrelsen har mulighed for det.

Myndigheder logger på via Danmarks Miljøportal, DMP. Alle kommuner og Miljø- og Fødevareklagenævnet har i forvejen en tilslutningsaftale med Danmarks Miljøportal. Ansøgere logger på med NemID eller NemLog-in. Anonyme brugere kan ikke tilgå systemet, og ansøgere kan kun se data i deres egen ansøgning eller ansøgninger i samme virksomhed (styret af virksomhedssignaturen på NemLog-in).

Anvendelse af data i systemet

Kommunerne og Miljø- og Fødevareklagenævnet anvender data til sagsbehandling, jf. de tidligere nævnte lovfastsatte regler herom. Miljøstyrelsen anvender kommunernes registreringer om afgørelser til årlig opgørelse af sagsbehandlingen af husdyrsager (husdyrstatistik). Disse data omfatter ikke ansøgers egne data.

Miljøstyrelsen udtrækker desuden, efter anmodning fra Miljø- og Fødevareministeriets departement, oplysninger om miljøteknologi, staldsystemer og drift fra ansøgningsskemaer, som kommunen har registreret som afgjort som godkendte/tilladte.

Generelt om Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger

Du kan læse mere generelt om Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger via linket herunder.

Her orienteres blandt andet om:

 

• Dataansvar

• Informationssikkerhed

• Din ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig

• Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

• Indsigelse over for Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger

• Anvendelse af cookies og mulighed for at fravælge cookies

• Klage til Datatilsynet

 

https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/